تابستان  به پایان می رسد، پاییز که عطر می افشانَد، مثل اینکه همه چیز می خواهد شروع شود. شروع شدنی مثل ولادت این صفحات.

تعطیلات خانوادگی

فاطمــه کیمـــیا

غذای نذری

مینا سعیــــدی

روزی روزگاری ارمنستان
محمــدمهــدی آقابزرگــی